Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Që nga shpallja e pavarsis, Parlamenti i Kosoves ka luajtur dhe po luan një rol shum të rëndësishëm në zhvillimin e Shtetit, me anë të votimit të ligjeve të ndryshme dhe interpretimit autentik të tyre. Sikur në q'do Shtet demokratik edhe tek ne, Parlamenti i Kosoves është bartëse e pushtetit legjislativ dhe ka kompetenca të mëdha në sistemin shtetror. Ai përbëhet nga 120 deputet të cilët zgjidhen në zgjedhje të lira dhe dekokratike, e të cilët njëherit përfaqsojnë interesat e popullit gjegjësisht votuesve të tyre.

Parlamenti i Kosoves si bartëse e pushtetit legjislativ

Duke patur parasysh se Parlamenti i Kosoves është bartës i pushtetit legjislativ, vimë në përfundim se kompetencat e tij jan të mëdha dhe se ai paraqet njërin ndër pushtetet kryesore në Kosov. Ai mund të nxjerr ligje, ti ndryshoj ato, të shpall referendum, të votoj mandatit e deputetëve, të vendos për ndryshimin e kufijve, të ratifikoj marrveshje ndërkombëtare dhe shum e shum kompetenca të tjera. Parlamenti i Kosoves, edhe pse është i ballafaquar me sfida të mëdha, ai përsëri ka arritur që ti përmbush obligimet e tij dhe kështu të jet në shërbim të funksionimit sa më të mirë të sistemit shtetror në Kosovë.

Alternativat ndihmëse në shërbimin tuaj

Parlamenti i Kosoves dhe në përgjithsi Shteti Kosovar kan nevoj për ndihma dhe investime nga jashtë, në mënyr që të zhvillohet më shpejtë dhe të bëhet kështu një Shtet serioz dhe stabil sikur shtetet e tjera botrore. Por si mund të jipen ndihma nga jashtë? Me ofertat tona ju mund të merrni kredi nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe të investoni në Kosov. Kjo është mënyra e ndihmës që i jepet Shtetit tonë. Urdhëroni që tani dhe bëni një kërkesë, sepse ofertat tona jan falas dhe t'padetyrueshme.

Kërkesa për kredi