Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Leternjoftimi paraqet dokumentin kryesor i cili përmban të dhënat personale gjegjësisht identitetin personal të një personi. Ai nxirret dhe jepet nga ministrija e punve të mbrenshme, e cila është e autorizuar ti lëshoj ato në përdorim sipas procedurave të parapara me ligj dhe njëherit të mbykqyr dhe shmang parregullsit e falsifikimet e mundshme. Leternjoftimi është i obligueshëm për q'doperson që ka mbushur 18 vjet, dhe të gjithë ata që nuk e posedojn ju shqiptohet masa e dënimit e parapar me ligj.

Leternjoftimi Shqiptar

Q'do shtet dhe q'do qytetar i q'do shteti posedon një leternjoftim apo siq quhet ndryshe ID, Ausweis, apo Soggiorno. Leternjoftimi është i vlefshëm në q'do shtet të botës pamarr parasysh se cila gjuh flitet. Me anë të tij qytetarët mund të realizojn shum të drejta siqa janë, e drejta e votës, e drejta e marrjes së pasaportës, e drejta e pronës etj. Leternjoftimi i jepet vetëm qytetarve të një Shteti përkatës por jo edhe të huajve që jetojnë në atë shtet. Ai pra paraqet dokumentin kryesor me të cilin një person identifikohet për të gjitha të dhënat personale, duke filluar nga emri, mbiemri, mosha, gjinia, kombi dhe nënshtetsia.

Shfrytzoni ofertat tona për qëllimet tuaja

Keni nevoj për mjete financiare që ti realizoni ëndrrat dhe qëllimet tuaja? Nëse po, atëherë drejtohuni tek ne dhe bëni një kërkesë online, zgjidhni shumën e dëshiruar nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor të kthimit nga 12 - 72 muaj dhe mos u brengosni për tjetër. Ofertat tona jan falas, pa detyrime dhe mund ti shfrytzoni për të gjitha qëllimet tuaja pa patur nevoj të arsyetoheni. Shpejtoni dhe shfrytzoni ofertat tona që i keni në dispozicion, mos humbni kohë më tepër dhe bëni tani një kërkesë. Në shërbimin tuaj jemi në q'dokohë që ju nevoitemi dhe njëherit kemi një staf profesional që ju përgjigjet në të gjitha gjuhët që flitni më mirë.

Kërkesa për kredi